Adres: Yalı Mah. Okul Caddesi No:2A Erdek/Balıkesir

Telefon

02668351161

Email

bilgi@ergiad.com
Özgür KALAFAT - ERGİAD Yönetim Kurulu Başkanı

ERDEK GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1 : Derneğin adı ERDEK GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’ dir. Derneğin kısa adı ERGİAD’ dır. Derneğin merkezi BALIKESİR-ERDEK’ dir. Derneğimizin merkezi dışında hiçbir yerde şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI:

Madde 2: Derneğin amacı, T.C. Anayasasının öngördüğü prensiplere ve Atatürk ilkelerine uygun şekilde faaliyet göstererek;

Bölgesel kalkınma yoluyla topyekun kalkınmanın gerçekleşmesine katkı yapmak,

Üyeleri arasında iş birliği imkânlarını artırmak,

Üyelerinin yurt içi ve yurt dışındaki iş birliği imkânlarından haberdar olmasını sağlamak,

Üyelerine yönelik, eğitim programları, seminerler, konferanslar düzenlemek ve projeler yapmak.

Girişimcilik ruhunu yaygınlaştırmak, gençlerin girişimci olmaları yönünde eğitim faaliyetleri düzenlemektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI:

Madde 3:

A-  Ulusal Alanlardaki Faaliyetlerimiz

A-1. Ulusal kalkınmamızın bilinçli ve rasyonel oluşumunu sağlamak üzere sanayici ve iş adamları ile hizmetler sektörü, bankacılık, mali sektörler, diğer finans kuruluşları, yardımcı hizmetler, eğitim kurumları, sendikalar, mahalli idare ve belediyeler, vakıflar, üniversiteler, diğer sivil toplum örgütleri, devlet kurumları ile mesleki sosyal ilişkilerini sağlamak.

A-2. Türkiye çapındaki diğer dernekler ile birlikte sanayi ve iş adamlarının sektörel bazda organizasyonlarının örgütlenmelerini sağlamak, bilgi ve pazar desteklerine yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası boyutta kredilendirilmelerinde proje geliştirmek ve referans destekler sağlamak.

A-3. Üyeleri olan sanayici ve iş adamlarının eğitim ve bilgilerini artırmak amacı ile her türlü seminer, konferans, panel ve toplantılar tertip etmek.

A-4. Araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak ve amaçlarına yönelik olarak bilimsel araştırma yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve destek sağlamak,

A-5. Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi ve gazete yayınlamak ve radyo, TV'de yayın yapmak.

A-6. Dernek, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için ticari işletmelere sahip olmak, her türlü gayrı menkuller , menkul mallar edinme, personel istihdam etme, sahip olduğu varlıkları rehin etme, ipotek verme ve gerektiğinde sahibi olduğu varlıklar üzerinden kredi alma, leasing yolu ile mal edinme, kiraya verme işlemlerinde bulunabilir, her türlü menkul ve gayrı menkulleri kiralayabilir.

A-7. T.C. anayasası,  dernekler kanunu ve ilgili diğer yasaların imkan verdiği ve/veya imkan vereceği her türlü üst kurumlar, birlikler ve federasyonlara katılabilir, amacına uygun olabilecek vakıflara iştirak edebilir,

A-8. Kalkınmamızın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması gerektiğine, sermaye, emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak işçi-işveren işbirliğinin yurt kalkınmasında en verimli, en faydalı bir yönde gelişmesine yardımcı olmak.

A-9. Yatırımları, toplum yararının gerektirdiği verimli alanlara yöneltecek ihracatı teşvik edecek, döviz sağlayacak daha verimli alanlara kaydırarak kalkınma planlarına yardımcı olacak çalışmaları teşvik eder sınai kalkınma ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.

A-10. Ülke ekonomisi için uygun görülen konularda proje yarışmaları düzenleyerek, derece alanlara nakdi veya ayni ödüller verebilir.

A-11. Aynı amaç için kurulmuş diğer dernekler ile işbirliğine girebilir veya federasyon, konsey, vakıf ve ayrıca derneklere üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir. Yukarıda belirtilen konularda her türlü katılım ve ayrılma kararını almakta genel kurul yetkilidir.  Ancak, kuruluş sürecinde ilk genel kurul toplanmamış ise yönetim kurulu yetkilidir.

A-12. Dernek üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, geceler, piknik, sportif organizasyonlar, konserler, kokteyller, iç ve diş seyahatler vs. tertiplemek.

A-13.  Dernek üyeleri arasında, ticaret ilişkilerinin gelişmesi için yönlendirici olmak.

A-14.Dernek üyelerini, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak, boş zamanlarını değerlendirecek ve dinlenmelerini sağlayacak tesisleri temin etmek, lokal açmak ve işletmek.

A-15. Bağış ve teberru kabul etmek ve aidat toplamak

B- Uluslararası Faaliyetlerimiz

B-1. Dernek amaçlarına yönelik olması koşulu ile kendi bölgesi ve ülke kalkınmasına hizmet verebilecek dünya çapında diğer kuruluşlar ile iyi niyet, dostluk ve mesleki dayanışma ilişkileri kurar.

B-2. Ülkemizin diplomatik ve uluslararası paralelinde bağlı bulunduğu AB ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, İslam Kalkınma Örgütü üyeleri ve diğer dünya ülkeleri ile mesleki ve iş hayatını ilgilendiren konular çerçevesinde ilişkilerde bulunmak, bu konulardaki uluslararası kuruluşlara üye olmak, buna benzeyen kuruluşların çeşitli komitelerinde ve organlarında yer almak, mesleki hizmetleri koordine etmek,

B-3. Yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlamak ve yeni teknolojiler ile üyelerimizi bilgilendirmek amacına yönelik uluslararası mesleki konferanslar tertip etmek.

B-4. Yabancı finans kurumları ile bölgesel ve ülke genelinde üye şirket ve iş adamlarımızın referans, bilgi, güven ve işbirliğini temin etmek.

B-5. İş ve sınai gelişimini temin etmek için uluslararası işbirliği içinde bulunduğu kurumlar ile üniversite ve diğer eğitim kuruluşları çerçevesinde genç girişimci üniversite öğrencileri çırak ve mesleki eğitim öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında eğitim imkanları sağlamak.

B-6. Uluslararası ilişkiler çerçevesinde ülke sanayisi ve iş hayatını tanıtıcı iş ve meslek elemanları değişim ve eğitim programları düzenlemek. Fuar, kongre ve diğer organizasyonları tertip etmek.

DERNEK KURUCULARI

Madde 4: Dernek kurucularının adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, yeri, mesleği, uyruğu ve ikametgahı madde (29)’da gösterilmiştir.

 DERNEĞE ÜYELİK VE ÜYENİN HAKLARI

Madde 5: Derneğin asıl ve onur üyeliği vardır.

a) ASIL ÜYELİK : Fiil ehliyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Üye olmak için yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak zorunludur. Derneğe üye olmak isteyen kişinin; derneğe üye kabulünde bir dernek üyesinin tavsiyesi aranır veya yönetim kurulunca üye kabulünde üyenin ticari sınai faaliyette veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı olmaları veya topluma ekonomiye yön veren kuruluşların üst düzey yönetici konumunda görev almaları gereği aranabilir. Asıl üyelikte üyenin 46 yaşından gün almamış olması gereği aranır. Yönetim kurulu, başvuruyu 30 gün içinde değerlendirir. Yönetim kurulu, aday üyenin başvurusunu görüşür ve oy çokluğu ile kararını verir. Türk vatandaşı olmayanların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Üyeliğe kabul etmeme halinde, gerekçe belirtme zorunluluğu olmayıp, başvurusu kabul edilmeyen üyeye alınan karar, Dernek Genel Sekreterince yazıyla bildirilir. Dernek Genel Sekreteri, kabul edilen üyeyi, dernek üyelerine duyurur ve kabulle ilgili işlemleri yaparak, üyeye yazılı bilgi verir.

b) ONUR ÜYELİĞİ : İlim ve iş alemine mensup kişilerden uygun görülenlere, yönetim kurulu kararıyla onur üyeliği verilebilir. Bunun yanında, 45 yaşını bitiren üyelerin, asli üyelikleri sona erer ve onur üyesi olurlar. Onur üyeleri, dernek faaliyetlerine katılabilirler ancak genel kurulda oy kullanamazlar. Aidat ödemeleri ihtiyaridir. Onur üyeliği için ikamet şartı aranmaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, milliyet ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Üyeler, dernek faaliyetlerine katılmak ve bilgi edinmek hakkına sahiptir. Üyelerle haberleşmede e-posta yolu esastır.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 6: Üyeler diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler. Bu isteklerini bir yazı ile yönetim kuruluna bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödeyerek varsa, dernek demirbaşlarını iade etmeleri gerekir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 7: Aşağıdaki hallerde üyenin dernekten ilişiği kesilir.

a) Aidatını yönetim kurulunun yazılı talebine rağmen, tebliğden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler,

b) Kanunlara ve dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler,

c) Yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar,

d) Genel kurul kararlarına aykırı hareket edenler,

Yukarıda tanımlanan eylemleri gerçekleştiren üyenin durumunu yönetim kurulu, disiplin kuruluna bildirir. Üyeliğe son verme ile ilgili kararı disiplin kurulu alır ve genel sekreterlik kanalıyla üyeye tebliğ eder. Disiplin kurulu, yönetim kurulunca yazıyla bildirilen üye ile ilgili kararını, yönetim kurulunun konuyla ilgili yazısının disiplin kuruluna ulaştığı tarihten başlayarak, en geç 15 gün içerisinde verir. Üye bu karara karşı, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yönetim kurulu kanalı ile genel kurula itiraz edebilir. Bu takdirde, kesin karar ilk genel kurul toplantısında alınır. Bu toplantıya üyeliğine son verilen üye ancak, dinleyici olarak katılabilir, gerekirse savunmaları dinlenir. Dernekten çıkan ve çıkarılanlar derneğe yaptığı yardım ve aidatları isteyemezler. Üyelikten çıkarılanların birikmiş aidat borçlarını ödemeleri zorunludur.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 8: Derneğin organları aşağıdaki gibidir.

a) Genel kurul.

b) Yönetim kurulu.

c) Denetleme kurulu.

d) Disiplin kurulu.

e) Yüksek istişare konseyi.

Dernek icrai organı olan yönetim kuruluna bağlı olarak,

1. İletişim Komisyonu

2. Sosyal İşler Komisyonu

3. İş Geliştirme Komisyonu

4. Dış İlişkiler Komisyonu görev yapar.

Yönetim kurulu ilk toplantısında, bu komisyonlara kendi arasında yapacağı seçimle her bir komisyon için bir yönetim kurulu üyesini komisyon başkanı olarak belirler. Bu şekilde belirlenen üye, dernek üyeleri arasından komisyonunda görev yapacak diğer üyeleri, bir hafta içinde belirler ve Dernek Genel Sekreterine yazılı olarak bildirir. Bu komisyonların görev ve çalışma usulleri, dernek yönetim kurulunca belirlenir.

GENEL KURUL

Madde 9: Genel kurul, derneğin en yetkili kuruludur. Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak konular şunlardır:

1. Dernek Yönetim Kurulu Başkanının seçilmesi,

2. Dernek organlarının seçilmesi,

3. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

4. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun ibra edilmesi,

5. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

7. Derneğin herhangi bir derneğe, federasyona, konseye veya vakfa katılması veya ayrılması, şubeler açılmasına karar verilmesi, federasyona, konseye veya vakfa katılması halinde katılacağı kuruluşun federasyonun tüzüğünde belirlenen sayıda temsilcileri seçmesi,

8. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

9. Derneğin fesih edilmesi,

10. Mevzuatta ve bu tüzükte kendisine verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI

Madde 10: Genel kurul 3 (üç) yılda bir Mart ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Ancak yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Genel kurulda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyen üyeler ile onur üyeleri toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamaz. Sadece dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Madde 11: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır genel kurulda, yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 12: Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, eğer derneğe kayıtlı üye sayısı yeterliyse dernek yönetim ve denetleme kurullarının asli üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. 

TOPLANTI USULÜ

Madde 13: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasındaki bölümü imza ederek toplantıya girerler. Genel sekreterce, imzalar sayılır ve yeter sayının tespiti için yoklama yapılır. Yeter sayının sağlanması halinde toplantıya başlanır. Genel kurul, Dernek Başkanı tarafından yapılacak bir konuşmayla açılır. Üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ile iki katip üye seçilerek, Divan Başkanlığı oluşturulur. Genel kurulun yönetimi Divan Başkanına aittir. Katipler genel kurul tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

Genel kurul, kurullara seçim konusunda öncelikle Dernek Yönetim Kurulu Başkanını seçer. Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olan Dernek Üyeleri, Divan Başkanlığı oluştuktan sonra, yazıyla Divan Başkanlığına adaylık başvurusunda bulunurlar.

Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olan üyeler, Dernek Organlarına önerdiği üyelerin isim listesini de yazıyla Divan Başkanlığına bildirir.

YÖNETİM KURULU

Madde 14: Genel kurul, yönetim kurulunu dernek asıl üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçer. Yönetim kurulu, 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında,1 Başkan yardımcısı  , 1 Genel Sekreter ve 1 Saymanla, komisyonlardan sorumlu üyeleri seçer. Derneği, kamuoyu, resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlara karşı Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Başkan bazı konularda imza yetkisini Genel Sekretere devredebilir. Yönetim kurulu ayda en az bir defa Yönetim kurulu üye tamsayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Oy çokluğu ile karar alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Geçerli özrü olmaksızın bir yılda üst üste 3 (üç) yılda toplam 6 (altı) defa toplantıya katılmayan üye, Yönetim kurulundan kendiliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine sıradaki yedek üye alınır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri başlıca şöyledir,

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2- Yönetim kurulu ve bağlı komisyonların çalışma usulünü bir yönergeyle belirlemek.

3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, harcamalarda tasarrufa önem vermek.

4- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında ziyaretlerde bulunmak,

5- Dernek tüzüğünün amaçlarına, Genel kurul ve Yönetim kurulu kararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunan üyenin durumunun incelenmesini Disiplin Kurulundan istemek, Disiplin Kurulunun vereceği raporu değerlendirerek üye hakkında uyarı ve kınama şeklinde disiplin cezası vermek ya da üyelikten çıkarmak.

6- Giriş aidatı ve üye aidatının miktarını ve üyeden nasıl alınacağını belirlemek.

7- Gerek gördüğü konularda Yüksek İstişare Konseyini toplantıya çağırmak ve görüşünü bildirmesini istemek.

8- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 DENETLEME KURULU:

Madde 15: Denetleme Kurulu 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul her üç ayda bir denetleme görevini yapar. Ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme Kurulu gerek gördüğünde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 DİSİPLİN KURULU

Madde 16: Disiplin Kurulu, Genel kurulca dernek asli üyeleri arasından seçilecek 3 (üç) asıl  ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Kurul, yönetim kurulu tarafından tüzüğün 7. maddesinde sayılan eylemleri bulunan üyelerin durumları hakkında kesin karar verir. Karar verme sürecinde, üyeyi de Kurula davet ederek üyenin konuyla ilgili görüşlerini alır. Disiplin Kurulu Kararını, üyeye tebliğ edilmek üzere, Genel Sekreterliğe yazıyla bildirir.

YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

Madde 17: Yüksek İstişare Konseyi, derneğin en yüksek istişare organıdır. Konsey Türk ilim ve iş âleminde, geniş bilgi ve tecrübe ile destek veren dernek asli üyeliği üzerinden yedi yılı geçmiş olan, dernek çalışmalarında disiplin kurulu, denetleme kurulu başkanlıkları yapmış, yönetim kurulunda genel sekreterlik, saymanlık, başkan yardımcılığı yapmış asli ve onur üyeleri arasından, 3 asıl ve 3 yedek üye olmak üzere Genel kurulca iki yıl için seçilir. Süresi sona eren kişinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Asıl veya onur üyeliği devam eden kurucu üyeler ile geçmiş dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış kişiler Yüksek İstişare Konseyinin tabii üyesidir.

Yüksek İstişare Konseyi ilk toplantısında, kendine bir Başkan, iki Başkan yardımcısı, bir Sekreter seçer.

Konsey yılda en az dört defa Konsey Başkanının daveti ile üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak, konuları müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar. Yüksek istişare konseyi kararları istişari nitelikte olup, yönetim kurulunu bağlamaz.

Yüksek istişare konseyi, toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, ticaret, tarım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan, yasal kuruluşlar, dernek ve vakıflar, Kamu iktisadi teşebbüsleri yöneticileri ve Üniversite öğretim üyeleri, görüş teatisinde bulunmak üzere, konsey başkanlığınca, devamlı ve geçici olarak, davet edilebilirler. Bu kişiler, konseyin oylamasına katılamazlar.

Genel kurul, Dernek üyesi olmayan, ancak, çevresinde sevilen, sayılan, görüşlerine değer verilen ilim adamı, sanatçı, iş adamları ve yöneticiler arasından, Yönetim kurulunun önerisiyle Yüksek İstişare Konseyi Üyesi seçebilir. Bu durumdaki üyeler de Yüksek istişare Konseyi Başkanı, Başkan Vekili ve Genel Sekreteri olabilirler.

Yüksek İstişare Konseyinin Başlıca Görevleri

a) Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek, uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.

b) Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

c) Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkenlikleri bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

d) Derneğin genel kabul görmüş, temayüllerine uygun yazılı olmayan gelenek ve kurallarını içeren bir dernek iç tüzüğünü hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 18: Genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler, Dernek başkanı tarafından il dernekler müdürlüğüne bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenir. Bu belgelerin birer örnekleri, Dernek arşivinde ayrıca saklanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 19: Derneğin gelirleri şunlardır;

1. Giriş aidatı ve üye aidatı. Bu miktarları arttırıp eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

3.  Derneğin mal varlığından ve sosyal tesisten elde edilecek gelirler,

4.  Bağışlar ve yardımlar,

5. Yardım toplama kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6. Üyeler, her Yönetim kurulunca günün ekonomik koşullarına göre belirlenecek olan üyeliğe kabulde giriş aidatı ve aylık aidatı muntazaman öder. Aidatlar aylık taksitler şeklinde ödenir. Derneğe kabul edilen üye, kabul edildiği ay itibariyle, dernek aidatını muntazaman öder.

7. Dernek iktisadi alanlarda faaliyet göstermek üzere iktisadi işletmeler kurabilir ve işletebilir. İşletme şekli konularında karar almaya yönetim kurulu yetkilidir.

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 20: Dernek, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri tutar. Defterlerin onaylatılması işlemleri, Dernekler Kanunu, dernekler yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 21: Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır. Giderler harcama belgesiyle yapılır.Yapılacak harcamalar, Yönetim kurulu kararı ile olur. Bu belgenin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, Yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi, Derneğin Saymanıdır. Sayman için Yönetim kurulu kararı ile Yetki Belgesi düzenlenir. Sayman dışında kimse makbuz düzenleyemez Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında yardım toplanamaz.

Alındı Belgeleri ve Yetki Belgelerinin şekli, düzenlenmesi, onaylanması ve diğer hususlarda Dernekler Kanununun ilgili maddesine göre çıkarılan Yönetmelik hükümlerine uyulur. Gelirlerin toplanmasında POS cihazı yolu ile mail order sistemi uygulanması esastır. Onay belgesi düzenlenecek alındı belgesine iliştirilir. Gelir ve giderler, ilgili deftere Sayman tarafından işlenir. Üyeden alınan aidat ve yardımlar, Üye Kayıt Defterine Genel Sekreter tarafından işlenir ve kayıtlar muntazaman tutulur. Sayman, dernek gelir ve gider durumunu, aylık olarak, Yönetim kurulunun bilgisine sunar. Ayrıca üç ayda bir alınacak denetleme raporu, üyelerin e-posta adreslerine düzenli olarak gönderilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 22: Dernek, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernek edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI

Madde 23: Dernek, Dernekler Kanununda belirtilen amaç ve şartlara uygun olarak yardım sandığı kurabilir.

LOKAL AÇMA

Madde 24: Dernek merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara aykırı olmamak şartları ile bir lokal açabilir ve işletebilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ VE BORÇLANMA USULLERİ

Madde 25: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneğin amacına ulaşması için, bir araya gelmiş üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ile dayanışmanın sağlanması üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planının ve bütçeyle uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için denetim kurulunun tetkiklerine esas teşkil etmek üzere genel kurulun onayı ile iç denetim yönergeleri çıkarılabilir.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu üyelerinin müteselsil ve müşterek kefaleti ile borçlanma yapabilir. Borçlanma miktarı en son genel kurulda ibra edilen bilançonun gelir kalemleri toplamının yarısını geçemez. Borçlanma vadesi bir sonraki seçimli genel kurul tarihini geçemez. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Madde 26: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Fesih halinde derneğin menkul ve gayrı menkul malları Kızılay ve Mehmetçik Vakfı’na yarımşar oranda devredilir. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ERDEK GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Valiliğe bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 27: Dernek Yönetim kurulu veya asli üyelerinin gerekçeli teklifleri üzerine genel kurul kararıyla yapılır. Ancak Tüzük tadilinin gerçekleşmesi için genel kurula iştirak eden üyelerin üçte ikisinin tüzüğün değiştirilmesi lehinde oy kullanması şarttır. Olağan ve olağanüstü genel kurul gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerilerini yazılı olarak üyelere bildirmek suretiyle tüzük değiştirilebilir. Yapılan değişiklikler usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 28: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

Madde 29: Dernek kurucu üyeleri şunlardır;

SIRA NO

ADI SOYADI

BABA ADI

D.TRH.

UYR.

MESLEĞİ

İKAMETGÂHI

1

ÖZGÜR KALAFAT

 

 

TC

 

 

2

DOĞANAY NAZLIOĞLU

 

 

TC

 

 

3

HÜSEYİN UZ

 

 

TC

 

 

4

SÜLEYMAN EREN

 

 

TC

 

 

5

ÇİSEM ÖZHUY

 

 

TC

 

 

6

BENAN KIRTAY

 

 

TC

 

 

7

BATUHAN KUTAS

 

 

TC